• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Nadarzynie

    Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji
    • niektóre ze zdjęć nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    • wszystkie filmy z wydarzeń szkoły, a także w postaci materiałów dla rodziców nie zawierają napisów dla osób niesłyszących
    • wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji

    Wyłączenia

    • zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

    Ułatwienia na stronie internetowej

    • możliwość powiększania liter na stronie
    • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności
    • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie

    Skróty klawiszowe

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Wojewódzka.
    • E-mail: sekretariat@spnadarzyn.pl
    • Telefon: +48 22 729 81 66

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nadarzynie
    • Adres: ul. Witolda Doroszewskiego 4, 05-830 Nadarzyn
    • E-mail: izabela.bogusiewicz@spnadarzyn.pl
    • Telefon: +48 22 729 81 66

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Szkoła Podstawowa w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4

    Budynek posiada 1 wejście główne. Wejście to znajduje się w środkowej części budynku i przez szatnie prowadzi do reszty pomieszczeń szkoły. Wejście to umożliwia dostanie się do budynku z poziomu terenu. W godzinach pracy szkoły pracownicy obsługi pełniący dyżury przy wejściu głównym kontrolują wejście i udzielają informacji. Budynek posiada również 9 wejść, które funkcjonują jako wyjścia ewakuacyjne. Budynek jest wielokondygnacyjny, składa się z 4 części:

    • A (2 kondygnacje - brak dostępności na piętro dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na schody),
    • B (3 kondygnacje),
    • C (1 kondygnacja),
    • D (2 kondygnacje).

    W budynku B znajduje się winda umożliwiająca dostępność dla osób na wózkach do części B, D. Tylko toaleta w budynku D jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich.

    Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

    Wyznaczono przed szkołą 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

    Dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem po zawiadomieniu o takiej potrzebie. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na pomoc po uprzednim zgłoszeniu.

    Nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a.